• Lý luận kinh tế chính trị Mác - Lênin trong việc hình thành đường lối kinh tế của Đảng, Nhà nước ta hiện nay

  Lý luận kinh tế chính trị Mác - Lênin trong việc hình thành đường lối kinh tế của Đảng, Nhà nước ta hiện nay

  Những thành tựu to lớn về kinh tế đã khẳng định đường lối, chính sách về kinh tế của Đảng và Nhà nước ta hoàn toàn đúng đắn. Qua đó cho thấy sự vận dụng sáng tạo của Đảng về lý luận kinh tế chính trị Mác - Lênin trong thời kỳ đổi mới phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

   8 p itc 27/07/2020 140 1

 • Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mác – Lênin

  Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mác – Lênin

  Tài liệu thông tin đến các bạn đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Triết học Mác – Lênin giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo, hỗ trợ quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức.

   26 p itc 27/07/2020 151 1

 • Bài giảng chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật

  Bài giảng chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật

  Bài giảng chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trình bày các khái niệm dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, vấn đề dân tộc và tôn giáo trong xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   112 p itc 27/07/2020 141 1

 • Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội trình bày sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề chính trị- xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

   81 p itc 27/07/2020 144 1

 • Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trong học tập môn Triết học Mác – Lênin

  Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trong học tập môn Triết học Mác – Lênin

  Bài viết tập trung nghiên cứu nội dung lý luận chung về năng lực tự học, các thành tố để phát triển năng lực tự học cho sinh viên, trên cơ sở đó phân tích làm rõ thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) trong học tập môn Triết học Mác - Lênin, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực...

   8 p itc 27/07/2020 147 1

 • Tổng hợp 11 câu hỏi đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin

  Tổng hợp 11 câu hỏi đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin

  Tài liệu đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin với 11 câu hỏi giúp các bạn sinh viên hệ thống hóa kiến thức, ôn luyện, chuẩn bị chu đáo cho các kì thi sắp đến.

   21 p itc 27/07/2020 155 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin giới thiệu đến các bạn nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   149 p itc 27/07/2020 147 1

 • Tìm hiểu triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

  Tìm hiểu triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã dành phần lớn tâm trí cho giáo dục con người. Hệ thống luận điểm về giáo dục cùng với hoạt động thực tiễn giáo dục phong phú của Người đã đặt nền móng cho sự ra đời, phát triển của nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

   7 p itc 27/07/2020 118 1

 • Điểm bất động đối với chương trình logic diễn giải

  Điểm bất động đối với chương trình logic diễn giải

  Bài báo này trình bày ngữ nghĩa điểm bất động đối với chương trình logic diễn giải. Đầu tiên, nghiên cứu ngữ nghĩa điểm bất động đối với chương trình logic dạng tuyển dương, trên cơ sở đó xây dựng các phép chuyển đổi chương trình logic, chương trình Horn diễn giải và chương trình logic diễn giải về chương trình logic dạng tuyển không chứa...

   8 p itc 27/07/2020 127 1

 • Đề cương chi tiết học phần Logic học đại cương

  Đề cương chi tiết học phần Logic học đại cương

  Đề cương chi tiết học phần Logic học đại cương cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

   13 p itc 27/07/2020 164 1

 • Đề cương ôn tập môn Logic học

  Đề cương ôn tập môn Logic học

  Tài liệu cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức đầy đủ nhất về môn Logic học đại cương và bài tập áp dụng siêu dễ hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu, ôn luyện kiến thức cho các bài thi sắp diễn ra.

   65 p itc 27/07/2020 165 1

 • Thử tìm hiểu một số lập luận tại nghị trường Quốc hội Việt Nam từ quan điểm tích hợp logic học, ngữ dụng học

  Thử tìm hiểu một số lập luận tại nghị trường Quốc hội Việt Nam từ quan điểm tích hợp logic học, ngữ dụng học

  Bài viết đặt ra vấn đề cách thức vận dụng quan điểm tích hợp logic học, ngữ dụng học để xem xét lập luận qua một trường hợp cụ thể - một số lập luận tại nghị trường Quốc hội Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính. Bằng thủ pháp miêu tả và phân tích diễn ngôn, bài viết sẽ minh họa một phương pháp đánh giá...

   8 p itc 27/07/2020 136 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số