• XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ - NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT

  XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ - NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT

  Khảo sát một cách có hệ thống dân số địa phương (local population) để thu thập dữ liệu liên quan đến chính sách. Dữ liệu thường đựơc thu thập từ một mẫu của dân số đích (target population) chứ không phải là tòan bộ dân số. Thu nhập dữ liệu cho một mẫu kinh tế hơn, cho kết quả chính xác hơn, và nhanh chóng hơn.

   44 p itc 11/12/2012 254 1

 • XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ - CÁC KHÍA CẠNH XÃ HỘI CỦA QUI HOẠCH ĐÔ THỊ

  XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ - CÁC KHÍA CẠNH XÃ HỘI CỦA QUI HOẠCH ĐÔ THỊ

  Hầu hết các nhà qui hoạch đều làm việc chủ yếu với các vấn đề về sử dụng đất hoặc phát triển kinh tế, họ nghĩ rằng qui hoạch xã hội là việc làm của những người làm việc trong các cơ quan như y tế, các cơ quan dịch vụ xã hội. Hiểu biết tính chất phong phú về mặt xã hội và đáp ứng được các thay đổi của xã hội.

   40 p itc 11/12/2012 242 1

 • Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

  Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

  Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.Do đó phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế rất quan trọng trong xu h ướn gkinh tế phát triển.

   78 p itc 11/12/2012 302 1

 • Quản lý Nhà nước về kinh tế

  Quản lý Nhà nước về kinh tế

  Nhà nước một mặt là cơ quan thống trị giai cấp của một hoặc một nhóm giai cấp này đối với một hoặc toàn bộ các giai cấp khác trong xã hội; mặt khác là quyền lực công đại diện cho lợi ích chung của cộng đồng xã hội nhằm duy trì và phát triển xã hội trước lịch sử và các Nhà nước khác

   38 p itc 11/12/2012 288 1

 • BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

  C quan nhà ơ nước là tổ chức được thành lập và hoạt động theo những nguyên tắc và trình tự nhất định theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức nhất định và được giao thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn nhất định được quy định trong các văn bản pháp luật để thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

   51 p itc 11/12/2012 255 1

 • QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN - GVC. PHAN KẾ VÂN

  QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN - GVC. PHAN KẾ VÂN

  Nông thôn: là vùng sinh sống của tập hợp dân cư, trong đó có nhiều nông dân. Tập hợp này tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường trong một thể chế chính trị nhất định và chịu ảnh hưởng của các tổ chức khác; phân biệt với đô thị. Phát triển nông thôn: là một quá trình tất yếu cải thiện một cách bền vững về...

   57 p itc 11/12/2012 445 1

 • QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - GVC.PHAN KẾ VÂN

  QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - GVC.PHAN KẾ VÂN

  Cung cấp cho người học một số vấn đề chung nhất lý luận quản lý nhà nước về kinh tế và các vấn đề xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Từ lý luận được học và thực tiễn,người học vận dụng vào thực tế và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLNN về kinh tế và các vấn đề xã hội trên phạm...

   72 p itc 11/12/2012 263 1

 • QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN - GVC.PHAN KẾ VÂN

  QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN - GVC.PHAN KẾ VÂN

  Đô thị là sản phẩm của văn minh xã hội, nó phản ánh một cách tổng hợp quá trình và trình độ phát triển của xã hội. Sư hình thành và phát triển các điểm dân cư đô thị là do: + Sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội + Chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp -Tóm lại, đô thị là các...

   65 p itc 11/12/2012 759 1

 • QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. Biên soạn: Th.S Nguyễn Chí Công 2.1.2: QLNN về chất lượng công trình xây dựng là gì? Là hoạt động can thiệp gián tiếp thông qua công cụ pháp luật tác động vào công tác quản lý sản xuất hàng ngày giữa người đặt hàng (chủ đầu tư) và người bán hàng (các nhà thầu) để làm ra sản...

   30 p itc 11/12/2012 253 1

 • VAI TRÒ VÀ QUY MÔ CỦA KHU VỰC CÔNG

   VAI TRÒ VÀ QUY MÔ CỦA KHU VỰC CÔNG

  • Cơ sở kinh tế cho những can thiệp của khu vực công • Định nghĩa và các điều kiện để có hiệu quả thị trường • Định nghĩa và các nguyên nhân dẫn đến thất bại thị trường • Các ví dụ về thất bại thị trường 2 Jay K. Rosengard 1 .Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Tài chính công Bài giảng 01 Vai trò và quy mô của khu vực...

   9 p itc 11/12/2012 259 1

 • Lý thuyết trải phổ và truy nhập vô tuyến

  Lý thuyết trải phổ và truy nhập vô tuyến

  Tài nguyên vô tuyến và sử dụng hiệu quả tài nguyên vô tuyến: Điều chế, ghép kênh. Đa truy nhập, quy hoạch tần số, điều chế mã hóa thích ứng AMC, MIMO, quy hoạch mạng, mã hóa nguồn tin hiệu quả, nén tín hiệu, phân bổ tài nguyên thích ứng, lập lịch động, điều khiển truy nhập môi trường MAC… Kênh truyền dẫn (sóng mang), kênh đường lên UL và...

   91 p itc 11/12/2012 294 2

 • QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ - Môi trường thương mại quốc tế

  QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ - Môi trường thương mại quốc tế

  Môi trường chính trị – luật pháp 7. Hoạch định chiến lược toàn cầu 8. Chiến lược sản xuất quốc tế 9. Chiến lược quản trị nguồn nhân lực quốc tế 10.Chiến lược marketing quốc tế Hiểu được những động lực kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa Có khả năng giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi ích khi thực hiện kinh doanh ra...

   40 p itc 11/12/2012 304 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số