• Các học thuyết về tâm lý học

    Các học thuyết về tâm lý học

    Thuật ngữ tâm ly ́ hoc̣ (psychology) xuât́ hiêṇ lần đầu tiên năm 1732 ‘tâm lý học kinh nghiệm” , 1734 ‘tâm lý học lý trí’ của VOLF. Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người (cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động). Tâm lý học cũng chú tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể...

     40 p itc 11/12/2012 349 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số