Về một phương trình sóng phi tuyến liên kết với điều kiện biên Dirichlet: Sự tồn tại và khai triển tiệm của nghiệm

Bài báo đề cập đến bài toán giá trị biên ban đầu cho phương trình sóng phi tuyến. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên chuyên ngành Toán và những ai đang nghiên cứu phương trình sóng phi tuyến.