Về cải cách hệ thống giáo dục phổ thông năm 1956 ở miền Bắc Việt Nam

Bài viết Về cải cách hệ thống giáo dục phổ thông năm 1956 ở miền Bắc Việt Nam trình bày tìm hiểu những nội dung cải cách trong hệ thống giáo dục phổ thông và bước đầu đưa ra một số nhận xét về đặc điểm, kết quả, tác động của cải cách đến giáo dục phổ thông ở miền Bắc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.