Vấn đề bảo tồn văn hóa của người BIH

Bài viết nghiên cứu về tộc BIH và vấn đề tiếp cận tộc người; văn hóa và đặc điểm kết cấu tộc người ở Tây Nguyên; khảo sát văn hóa của dân tộc BIH; vấn đề bảo tồn văn hóa của người BIH... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung kiến thức.