Tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước

Trong quá trình xây dựng và phát triển chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, Đảng cộng sản Việt Nam đã tiếp thu và vận dụng hết sức sáng tạo, có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng quan hệ quốc tế, về tăng cường đoàn kết quốc tế với tất cả các nước trên tinh thần hòa bình, hữu nghị. Tư tưởng đó của Hồ Chí Minh có một ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động ngoại giao của Đảng ta trong thời kỳ hội nhập hiện nay.