Tiểu luận: Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay

Tiểu luận với mục tiêu: hiểu rõ về hình thái Kinh tế - Xã hội của Mác và áp dụng lý luận này vào thực tiễn ở nước ta hiện nay; nắm vững bản chất khoa học của lý luận về hình thái kinh tế xã hội sẽ thể hiện được chính xác những vấn đề còn yếu nhất của đời sống Kinh tế Xã hội để áp dụng nó thật linh động vào thực tiễn ở nước ta là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để biết chi tiết các nội dung nghiên cứu.