Thiết kế web theo chuẩn

W3C là nhiệm vụ hướng dẫn World Wide Web với đầy đủ các tiềm năng phát triển của giao thức và các hướng dẫn mà bảo đảm lâu dài sự tăng trưởng của các trang web. Dưới đây chúng tôi thảo luận về khía cạnh quan trọng của nhiệm vụ này, tất cả đều biết thêm W3C của tầm nhìn của một trang web.