Sự hài lòng của phụ huynh về chất lượng các dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài viết nghiên cứu về sự hài lòng của phụ huynh đối với chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí dành cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội. Nhìn chung, mức độ hài lòng của phụ huynh chỉ đạt ở mức trung bình, có rất nhiều phụ huynh thể hiện sự không hài lòng đối với chất lượng dịch vụ của các khu vui chơi.