Sắc thái Chăm trong văn hóa Việt Nam

Bài viết trình bày đôi nét về quá trình lịch sử dân tộc Chăm; sắc thái Chăm trong văn hóa Việt Nam; một số chính sách mà Đảng và nhà nước ta đối với dân tộc Chăm nhằm nâng cao nhận thức đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu văn hóa hiểu biết lẫn nhau, cùng cộng đồng phát triển bền vững.