Rủi ro tín dụng đối với ngành cao su của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bài viết tiếp cận từ cơ sở lý thuyết cơ bản như: Rủi ro tín dụng (RRTD) trong ngành cao su là gì? Nguyên nhân nào dẫn đến rủi ro tín dụng trong ngành này? Trên cơ sở đó, đồng tác giả sẽ phân tích thực trạng về rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) trên địa bàn Tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2011-2014.