Quản trị rủi ro tài chính: Chiến lược ứng dụng giao sau trong thực tiễn

Mối quan hệ giữa TT giao ngay và giao sau
Quá trình mua giao sau được gọi là thực hiện vị thế mua.
Bán $ Lợi nhuận
Mua Thời gian
Mối quan hệ giữa TT giao ngay và giao sau
Một người bán giao sau với ý định mua chúng lại sau đó ở một mức giá thấp hơn để kiếm lời được gọi là vị thế bán. Các nhà giao dịch có thể bán giao sau cho dù họ không sở hữu các tài sản cơ sở vì vị thế giao sau và việc cam kết giao hàng có thể bù trừ bằng một vị thế mua trước khi đến hạn hợp đồng. Một nhà đầu cơ có thể chọn mua hàng hóa thực trên thị trường giao ngay và bán trên thị trường giao sau.

Mối quan hệ giữa TT giao ngay và giao sau

Bán

$

Lợi nhuận

Mua

Thời gian

Mối quan hệ giữa TT giao ngay và giao