Quản lý rủi ro tín dụng định hướng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên

Bài viết phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng và đánh
giá mức độ đáp ứng các chính sách về quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM Cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên (VIB Thái Nguyên) theo tiêu chuẩn Basel II.