Phương pháp luận quy trình kiểm định sức chịu đựng rủi ro thị trường tại ngân hàng thương mại

Kiểm định sức chịu đựng rủi ro- Stress test (ST) ngày càng được quan tâm từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007- 2009 nhưng thực tế ST đã được các ngân hàng quốc tế sử dụng từ những năm 1990. Nội dung chi tiết của ST trong ngân hàng rất đa dạng phụ thuộc vào từng nền kinh tế và các nhà điều hành chính sách, nhưng về cơ bản, chúng thường dùng để kiểm tra tình hình hoạt động các ngân hàng khi môi trường kinh tế có những diễn biến bất lợi bao gồm cả yếu tố vĩ mô, tài sản- nợ và các hoạt động ngoại bảng. ST được thiết kế không chỉ để hiểu được các rủi ro của ngân hàng mà còn chắc chắn rằng ngân hàng sẽ chuẩn bị tốt lượng vốn cần thiết khi đối mặt với các tình huống bất lợi nhằm làm giảm tổn thất tiềm tàng. ST rủi ro thị trường (RRTT) là một cấu phần quan trọng trong ST, bao gồm cả ST nội bộ được thực hiện bởi ngân hàng hay ST được thực hiện bởi các nhà điều hành chính sách tài chính. Trong suốt cuộc khủng hoảng 2007-2009, tổn thất lớn nhất thường được phát hiện trong danh mục nhạy cảm với lãi suất thị trường. ST RRTT được thực hiện cho danh mục trong sổ kinh doanh của ngân hàng, bằng cách sử dụng các kịch bản có thể xảy ra cho các yếu tố RRTT. Bài viết này sẽ giới thiệu nội dung cơ bản về ST và các nguyên tắc của Ủy Ban Basel liên quan đến phương pháp ST tại ngân hàng, nhấn mạnh đến phương pháp luận về quy trình kiểm định sức chịu đựng rủi ro thị trường tại ngân hàng.