Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng tại thành phố Long Xuyên

Nghiên cứu được thực hiện nhằm: (1) Xác định tiêu chí phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng. (2) Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng. (3) Xác định đặc điểm của khách hàng trong mỗi phân khúc.