Một số vấn đề về chương trình môn Lịch sử trong hệ thống giáo dục ở Mỹ và Canada

Bài viết trình bày vị trí môn Lịch sử trong hệ thống giáo dục ở Mỹ và Canada; một số vấn đề về chuẩn quốc gia môn Lịch sử ở Mỹ và Canada; chương trình và chuẩn kiến thức về lịch sử dân tộc trong trường phổ thông ở Mỹ.