Mối quan hệ giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Bài viết sử dụng mô hình VECM để xác định mối quan hệ tương quan giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, trên cơ sở dữ liệu nhóm tác giả lấy từ bộ dữ liệu các chỉ số phát triển Thế giới (World Development Indicator- WDI) của Ngân hàng Thế giới (World Bank- WB) trong giai đoạn 1997- 2017. Kết quả thực nghiệm cho thấy có mối quan hệ giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong dài hạn ở giai đoạn này.