MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG -Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Tổng quan mạng máy tính Học phần trang bịcho sinh viên hiểu biết về mạng và việc truyền thông trên mạng máy tính
- Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về mạng máy tính: Các thành phần cấu thành mạng máy tính, kiến trúc mạng máy tính, truyền thông tin trên mạng máy tính.
- Sinh viên có hiểu biết sâu hơn về mạng nội bộ trong một tổ chức, doanh nghiệp.
- Sinh viên được cập nhật các ứng dụng truyền thông mạng và truyền thông liên mạng Internet.