Lược sử giáo dục đại học và những vấn đề của trường đại học đương đại

Nội dung của bài viết trình bày: sự ra đời của đại học hiện đại và ý tưởng tự trị đại học; đại học văn hóa và vai trò của văn học; xã hội tiêu thụ và đại học doanh nghiệp.