Luật ngân sách và hợp đồng lao động

Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu,chi của Nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng,nhiệm vụ của Nhà nước
Năm ngân sách được tính từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch