Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp von-ampe hòa tan

Mục tiêu của luận án: Nghiên cứu một số cách hệ thống, xác lập các điều kiện từ lấy, bảo quản, xử lý, chiết tách, làm giàu đến khi đo xác định chinh xác và tin cậy một số dạng selen trong mẫu hải sản.Cùng tham khảo để mở rộng thêm hiểu biết.