Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người (xem thêm Con đường Tơ lụa và Con đường Hổ phách), tầm quan trọng kinh tế, xã hội và chính trị của nó mới được để ý đến một cách chi tiết trong vài thế kỷ gần đây.

Từ khóa: kinh tế học quốc tế, tài chính quốc tế, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế xã hội, kinh tế tài chính

pdf 25 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận