KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Kinh tế chính trị
Nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và
chính trị đặc biệt là những ảnh hưởng
của nhóm người nắm quyền lực đến
sự phân phối các nguồn lực, vấn đề kinh tế chuyển từ một nền kinh tế tăng trưởng thấp sang một nền kinh tế tăng trưởng cao sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Vấn đề xã hội là chuyển từ một xã hội nghèo đói, bất bình đẳng, con người phát triển ở trình độ thấp sang một xã hội có các tiêu chí phát triển cao hơn
Đăng nhập để bình luận