Khái quát quan hệ pháp luật dân sự

Khái niệm Trong đời sống xã hội, con người luôn tham gia vào những quan hệ rất đa dạng và phong phú. Những quan hệ xuất hiện trong quá trình hoạt động xã hội của con người, từ việc sản xuất đến phân phối, lưu thông tài sản nhằm thỏa mãn các nhu cầu về vật chất, tinh thần của từng chủ thể thì được gọi là quan hệ xã hội.

Sự tồn tại của các quan hệ xã hội là khách quan, con người không thể tách mình ra khỏi xã hội hoặc đặt mình ra ngoài những mối quan hệ xã hội, “bản chất của con người là tổng hòa tất cả các quan hệ xã hội” .