HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Nokia PC Suite 7.1 phần 2

Cài đặt trình điều khiển
Để kết nối điện thoại và máy PC để sử dụng các ứng dụng của Nokia PC Suite cần có máy PC được cài đặt trình điều khiển. Các trình điều khiển kết nối sẽ được tự động cài đặt khi cài đặt Nokia PC Suite và kết nối điện thoại với máy PC trong trình wizard Khởi tạo Kết nối. Nếu bạn muốn sử dụng điện thoại như một modem để kết nối với dịch vụ

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)