HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Nokia PC Suite 7.1 phần 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Nokia PC Suite 7.1
Nội dung
1. Lời giới thiệu . 1
1.1 Các ứng dụng Nokia PC Suite 1 1.2 Phải có .2 1.3 Thông tin thêm
2. Cài đặt Nokia PC Suite
Trước khi cài đặt.6 Cài đặt Nokia PC Suite từ đĩa