Hoạt động sao chụp tác phẩm của tác giả trong hệ thống giáo dục – Thực trạng và một số kiến nghị

Bài viết này nghiên cứu một cách tổng quan quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về hoạt động cấp phép sao chụp tác phẩm trong hệ thống giáo dục, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cho hoạt động này diễn ra hiệu quả.