Hiệu quả hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong thời gian qua - Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các dự án khởi nghiệp

Bài viết trình bày hiệu quả hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các dự án khởi nghiệp. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.