Hiến pháp 1992

Nhiệm vụ của Hiến pháp 1992: thể chế
hóa đường lối cách mạng do Đảng cộng
sản Việt Nam đề ra trong “Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kì quá độ lên
chủ nghĩa xã hội”.M c tiêu c a ch đ chínMục tiêu của chế độ chính
trị: xây dựng đất nước giàu
mạnh, thực hiện công bằng xã
hội, mọi người có cuộc sống
ấm no, tự do, hạnh phúc, có
điều kiện phát triển toàn diện.