Hệ thống các chỉ báo đạo đức giáo viên hiện nay

Trên cơ sở lí luận và thực tiễn hệ thống các chỉ báo đạo đức giáo viên (GV) hiện nay đã được xác định và thẩm định 2 vòng bằng cả phương pháp định tính và định lượng thông qua trưng cầu ý kiến sinh viên sư phạm và GV ở các địa bàn khác nhau. Kết quả thẩm định cho thấy hầu hết các chỉ báo được trên 80% đối tượng được hỏi đồng thuận hoàn toàn, có rất ít chỉ báo có tỉ lệ được đồng thuận dưới 2/3, còn lại là đồng ý một phần. Như vậy, thống các chỉ báo đạo đức GV hiện nay mà nhóm nghiên cứu xác định đã được các nhóm xã hội đặc thù (nhóm sinh viên sư phạm và nhóm GV) chấp nhận. Hệ thống các chỉ báo đạo đức GV hiện nay có thể được sử dụng như là công cụ để nuôi dưỡng, phát triển lý tưởng nghề nghiệp, đạo đức cho sinh viên sư phạm và là công cụ để GV tự hoàn thiện bản thân.