Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng

Giáo trình “Quản trị mạng và các thiết bị mạng” được biên soạn với mục tiêu
cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành quản trị chủ yếu cho các hệ
thống thiết bị quan trọng nền tảng của mạng máy tính hiện đại. Giáo trình
gồm 2 phần :