Giáo trình phần cứng máy tính

Máy tính ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội, chúng ta cũng có thể hiểu
rằng tin học là ngành khoa học về máy tính. Nhưng nếu chỉ hiểu một cách đơn
giản như vậy thì chúng ta không thể nắm được rằng đối tượng nghiên cứu của
ngành tin học là gì.