Giáo trình Ôtômát và ngôn ngữ hình thức: Phần 2

Mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 sách gồm 3 chương: Chương 5,6 nghiên cứu các khái niệm cơ sở, mối quan hệ giữa các lớp ngôn ngữ và các tính chất rất quan trọng của ngôn ngữ phi ngữ cảnh, ôtômát đẩy xuống. Lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh loại LR(k) có nhiều ứng dụng trong chương trình dịch, chương trình phân tích cú pháp được trình bày trong chương 7. Giáo trình này giới thiệu một cách hệ thống những khái niệm cơ bản và các tính
chất chung của ôtômát và ngôn ngữ hình thức.

Từ khóa: Ôtômát và ngôn ngữ hình thức, Ngôn ngữ phi ngữ cảnh, Ôtômát đẩy xuống, Chương trình dịch, Ôtômát và ngôn ngữ hình thức

pdf 98 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/04/2019 | Lượt xem:28 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận