Giáo trình Luật thuế Việt Nam - Nxb. Công an nhân dân

"Giáo trình Luật thuế Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm 8 chương: Chương 1 những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế, chương 2 pháp luật thuế GTGT, chương 3 pháp luật thuế TTĐB, chương 4 pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu, chương 5 pháp luật thuế thu nhập, chương 6 pháp luật thuế đối với đất đai, chương 7 pháp luật về các loại thuế khác, chương 8 pháp luật về xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.

Từ khóa: Luật thuế Việt Nam, Giáo trình luật thuế, Thuế giá trị gia tăng, Pháp luật thuế TTĐB, Pháp luật thuế thu nhập, Pháp luật về thuế xuất khẩu

pdf 349 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2014 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận