Ebook Vật lý đại cương: Tập 1 - NXB Giáo dục

Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo Ebook Vật lý đại cương tập 1: Cơ học và Nhiệt học gồm 15 chương trình bày về chuyển động một chiều, công và năng lượng, lý thuyết động học, khí thực và chuyển pha, cân bằng tĩnh một vật rắn, chuyển động Newton.