Ebook Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Access 2003 và Visual Basic.NET: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

Ebook với kết cấu nội dung gồm 8 bài học, phần 1 sách thể hiện nội dung 3 bài đầu: Bài 1. Vài nét về cơ sở dữ liệu; bài 2. Thử các câu lệnh SQL; bài 3. Chương tình quản lý sinh viên. Trong nội dung của tập sách, tác có hướng dẫn thêm cách thực hiện để phân phối ứng dụng khi đã hoàn thành xong chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Tự học lập trình, Cơ sở dữ liệu Access 2003, Cơ sở dữ liệu Visual Basic, Cơ sở dữ liệu, Câu lệnh SQL

pdf 150 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:25/05/2019 | Lượt xem:9 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận