Ebook Quản lý sản xuất và tác nghiệp: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Nghiến

Ebook "Quản lý sản xuất và tác nghiệp: Phần 1" trình bày các nội dung sau: Khái quát về sản xuất và quản lý sản xuất, phân loại sản xuất, hệ thống sản xuất, quản lý năng lực sản xuất và hoạch định chương trình sản xuất, dự báo mức sản phẩm, quản lý dữ liệu. Tham khảo để mở rộng vốn kiến thức.