Ebook Phát triển hệ thống thông tin - Góc nhìn của người quản lý: Phần 1 - Ngô Trung Việt

Cuốn sách này được soạn thảo với mục tiêu cung cấp một số kiến thức cơ bản và cần thiết cho người quản lý và các sinh viên sẽ tham gia vào công tác quản lý và phát triển hệ thông tin. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook.