Ebook Mạng máy tính: Phần 1 - NXB Giáo Dục

Giáo trình gồm 7 chương, phần 1 sách gồm 4 chương đầu với nội dung như sau: Chương 1. Trình bày khái quát về mạng máy tính và những khái niệm cơ bản, để thuận lợi cho bạn đọc trước khi tìm hiểu sâu về mạng máy tính, chương 2. Trình bày về mô hình 057 lớp, đây là mô hình tham chiếu của ISO về kết nối các hệ thống mở, chương 3. Trình bày về hệ thông tin sợi quang, đây là hệ thông tin đang được sử dụng hiệu quả, có tốc độ cao và dung lượng lớn, chương 4. Trình bày về các thiết bị nối kết mạng.