Ebook Luật thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1 - Nxb. Lao động

Luật thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1 có nội dung trình bày về luật thuế thu nhập các nhân, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 319 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thông tư số 84/2008TT-BTC ngày 30 - 09 - 2008 của Bộ Tài chính hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ- CP ngày 08 - 9 - 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Từ khóa: Luật thuế thu nhập cá nhân, Văn bản hướng dẫn thi hành, Luật thuế thu nhập cá nhân Phần 1, Nghị định chính phủ, Văn bản luật, Luật nhà nước

pdf 60 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2014 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận