Ebook Luật hình sự quốc tế - Nxb. Công an nhân dân

Nội dung ebook "Luật hính sự Quốc tế" gồm 7 chương, trình bày những vấn đề lý luận chung về luật hình sự quốc tế, các chuẩn mực quốc tế của luật hình sự và vấn đề tội phạm hình sự có tính chất quốc tế, thẩm quyền tài phán trong luật hình sự quốc tế, tương trợ tư pháp và vấn đề dẫn độ tội phạm, tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, tòa án quốc tế về xét xử tội phạm, Việt Nam với vấn đề hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Từ khóa: Luật hình sự, Luật hình sự Quốc tế, Giáo trình Luật hình sự, Tội phạm hình sự, Dẫn độ tội phạm, Xét xử tội phạm quốc tế

pdf 321 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2014 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận