Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại): Phần 2

Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại) - Phần 2 gồm có 9 chương với những nội dung chủ yếu sau: Xôcrat, trường phái Mêga, Platôn, Arixtốt, Êpiquya, phái Xtôic, phái Platôn mới. Mời các bạn cùng tham khảo eboook để nắm chi tiết các nội dung.

Từ khóa: Phép biện chứng, Lịch sử phép biện chứng, Lịch sử Triết học, Trường phái Mêga, Phái Platôn mới

pdf 249 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/07/2019 | Lượt xem:8 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận