Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 3 - NXB Thống Kê

Tiếp nối phần 1 và phần 2 sách, ở phần 3 này gồm có các nội dung sau: Lập trình với các điều khiển windows form; nhập xuất và nối tiếp hóa đối tượng; tương tác với mã không quản; truy cập dữ liệu với ADO.NET; phát triển web và ASP.NET; xây dựng và tìm hiểu các dịch vụ web.