Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 2 - NXB Thống Kê

Phần 2 sách gồm các chương 6,7,8,9,10 lần lượt mang nội dung chủ yếu trình bày về: Các thẻ ủy quyền, các sự kiện và các giao diện gọi lại; các hợp tập các xâu và appdoamains; phản chiếu và các thuộc tính; xây dựng một cửa số tốt hơn; một số cơ cấu sơn vẽ tốt hơn. Sách lập trình VB .NET kỹ thuật và ứng dụng thực sự là một cuốn sách lập trình và toàn diện về cách dùng VB.NET để xây dựng các ứng dụng NET mà bạn đang mong đợi! Mời các bạn cùng tham khảo.