Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 1 - NXB Thống Kê

Nội dung sách được chia thành 16 chương, phần 1 sách gồm 5 chương đầu với chuyên đề sau: Triết lý về .NET, xây dựng các ứng dụng VB.NET, căn bản về ngôn ngữ VB.NET, lập trình hướng đối tượng với VB.NET, và giao diện các bộ sưu tập... Sách được viết bởi Andrew Trolsen, một tác giả có nhiều kinh nghiệm và nổi tiếng như hai cuốn sách trước đây của ông : Developer workshop to com and ATL 3.0 và C# and the .NET Platform. Ngoài ra sách được chỉnh lý về kỹ thuật bởi các chuyên gia hàng đầu, kể cả tác giả đang ăn khách Dan Appleman.