Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng xử lí ảnh điều khiển đèn giao thông tại nút giao thông

Nội dung đề tài gồm Xây dựng hệ thống đèn giao thông tự động dựa trên việc đếm đối tượng qua hình ảnh. Đầu vào là từ video chứa các đối tượng là phương tiện giao thông nói chung. Kết quả đếm được sẽ được gửi xuống vi điều khiển là Arduino Mega 2560 để điều khiển 4 cột đèn giao thông mô hình.