Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng chatbot và điều khiển nhà thông minh

Mục tiêu của đồ án là Tạo ra được chatbot giao tiếp với người dùng và thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu từ người dùng thông qua mạng internet. Đồ án được nghiên cứu, khảo sát, xây dựng với mục định áp dụng những kiến thức đã học và tìm hiểu đƣợc để thiết kế, tạo ra một hệ thống chatbot để điều khiển thiết bị 1 cách hoàn chỉnh.