Điều khiển học kinh tế

Điều khiển học kinh tế là một khoa học nghiên cứu và áp dụng các tư tưởng và phương pháp của lý thuyết hệ thống và điều khiển học vào kinh tế. Điều khiển học kinh tế coi nền kinh tế và những bộ phận cấu trúc và chức năng của nó như những hệ thống , trong đó diễn ra các quá trình điều khiển thực hiện nhờ biến đổi thông tin.

Từ khóa: Điều khiển học kinh tế, kinh tế kinh doanh, kinh tế vĩ mô, kinh tế học, tài liệu kinh tế học, hệ thống kinh tế

pdf 213 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:80 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận