Đề tài VPN

Virtual Private Networks (VPN) hay gọi theo tiếng Việt là Mạng Riêng Ảo, cho phép bạn mở rộng phạm vi mạng nội bộ bằng cách sử dụng lợi thế của internet. Kỉ thuật VPN cho phép bạn kết nối với một host nằm xa hàng ngàn dặm với mạng LAN của bạn và làm cho nó trở thành một node hay một PC nữa trong mạng LAN.

Từ khóa: môi trường mạng Wan, mô hình VPN, mạng riêng ảo, công nghệ thông tin, hệ thống mạng LAN, cách tạo DEMAIND-DIAL.

pdf 91 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:12/12/2012 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận